Algemene voorwaarden

van BREUER & SCHMITZ GmbH & Co. KG

voor gebruik in het handelsverkeer tegenover ondernemingen

1. Algemene bepalingen, onderwerp van de overeenkomst

1.1.

Voor zakelijke orders van ondernemingen als bedoeld in § 310 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, het Duitse

burgerlijk wetboek] gelden uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden. Inkoopvoorwaarden die

hiermee in strijd zijn vallen niet onder de overeenkomst; een uitdrukkelijke desbetreffende verklaring door ons

is niet noodzakelijk. Door het plaatsen van de order en/of aannemen van de levering erkent de besteller onze

algemene voorwaarden.

1.2.

De order is bindend voor ons, zodra deze schriftelijke bevestiging wordt bevestigd of de uitvoering ervan

begint.

2. Offertes, kostenramingen, prijzen, voorbehoud ten aanzien van prijswijzigingen

2.1.

Onze offertes alsmede de in onze catalogi, drukwerken, brieven en elektronische media aangegeven prijzen en

mogelijkheden van levering zijn vrijblijvend.

2.2.

Onze prijzen gelden in euro af fabriek, te vermeerderen met de betreffende btw. Eventueel afzonderlijk in

rekening te brengen verpakking, vracht, douanerechten en verzekeringen zijn niet inbegrepen.

2.3.

Bij alle orders, met inbegrip van bestellingen op afroep en duurcontracten, waarbij de levering conform de

overeenkomst of op wens van de besteller meer dan vier maanden na plaatsing van de order plaatsvindt,

hebben wij het recht om stijgingen van de materiaal- en loonkosten door te berekenen binnen het kader van

de wijzigingen, die hebben plaatsgevonden tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de levering aan

de besteller.

3. Risico-overgang en verzendkosten

De verzending van het bestelde product geschiedt voor rekening en risico van de besteller. Wij zijn niet

aansprakelijk voor beschadiging en teloorgang tijdens het transport, ook niet in geval van vrachtvrije

leveringen. Bij een probleemloze aanname van ons product door de vrachtvervoerder vervalt onze

aansprakelijkheid met betrekking tot een behoorlijke verpakking en verlading.

4. Betalingscondities en de gevolgen van niet-naleving (factuur)

4.1.

Onze facturen dienen overeenkomstig de in onze prijslijsten c.q. offertes opgenomen voorwaarden te worden

voldaan.

4.2.

Wissels worden niet geaccepteerd. Kwijting vindt niet plaats bij ontvangst van de cheque, maar na bijschrijving

van de tegenwaarde.

4.3.

Indien de overeengekomen betalingstermijn niet wordt nageleefd, raakt de klant in verzuim zonder dat een

nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat tijdstip wordt over onze vordering rente berekend ter hoogte van

de wettelijke rentevoet. Bij de tweede en iedere daaropvolgende sommatie brengen wij bovendien

administratiekosten in rekening ter hoogte van thans € 5,-.

4.4.

Alleen ingeval de levering kennelijk gebrekkig is, komt aan de opdrachtgever een recht tot terughouding c.q.

een recht tot weigering van de inontvangstneming van de levering toe. In een dergelijk geval heeft de

opdrachtgever slechts een recht tot inhouding, voor zover het ingehouden bedrag in een redelijke verhouding

staat tot de gebreken en de vermoedelijke kosten van nakoming (in het bijzonder het verhelpen van gebreken).

4.5.

De besteller kan onze vorderingen alleen verrekenen met onbetwiste of bij gewijsde vastgestelde

tegenvorderingen.

5. Leveringstermijnen en bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid voor levertijden

5.1.

De leveringstermijnen worden bij benadering door ons aangegeven, tenzij deze uitdrukkelijk als “bindende

leveringstermijn” door ons zijn bevestigd.

5.2.

De leveringstermijn wordt als nageleefd beschouwd, wanneer voor het verstrijken ervan het te leveren product

het bedrijf heeft verlaten of aan de besteller is meegedeeld dat het product verzendklaar is.

Indien de genoemde leveringstermijn niet wordt nageleefd als gevolg van overmacht of niet aan ons

toerekenbare omstandigheden hebben wij het recht om de levering redelijkerwijs uit te stellen of, wanneer

daardoor de nakoming onmogelijk is geworden, geheel of ten dele van de overeenkomst terug te treden.

Voorwaarde voor terugtreding is dat wij de besteller onverwijld mededelen dat een uitvoering binnen de

gestelde termijn niet mogelijk is en wij eventuele reeds geleverde tegenprestaties van de besteller terstond

restitueren.

6. Vrijwaring en bepalingen omtrent aansprakelijkheid

6.1.

Ongeacht de onderzoeks- en reclamatieplichten als bedoeld in $ 377 HGB [Handelsgesetzbuch, Duits wetboek

van koophandel] dient de besteller het geleverde product te onderzoeken op kennelijke gebreken. Klachten

wegens dergelijke kennelijke gebreken dient de besteller binnen vier weken na ontvangst van het product

schriftelijk kenbaar te maken en gebreken die zich pas op een later tijdstip openbaren, binnen vier weken na

ontdekking ervan. Na het verstrijken van deze termijn wordt het product met betrekking tot het kennelijke

gebrek als goedgekeurd beschouwd.

6.2.

Indien de klacht gegrond is, hebben wij de keus om onze verplichting na te komen door een kosteloos herstel

van het geleverde product dan wel door een vervangende levering (nakoming achteraf). Indien ondanks twee

pogingen daartoe het herstel of de vervangende levering mislukt of onterecht door ons wordt geweigerd of

onredelijk vertraagd, heeft de besteller de keuze tussen het recht om een deel van de vergoeding in te houden

en, indien het onderwerp van de overeenkomst geen bouwwerkzaamheden betreft, het recht om de

overeenkomst te ontbinden.

6.3.

Behalve vorenstaande aanspraken wegens verzuim en gebreken zijn wij niet aansprakelijk, tenzij de schade

berust op een grof nalatige of opzettelijke tekortkoming in de nakoming door ons of door onze wettelijke

vertegenwoordigers of uitvoerders dan wel de schade is ontstaan door schending van leven, lichaam en

gezondheid en berust op een nalatige of opzettelijke tekortkoming in de nakoming door ons of door onze

wettelijke vertegenwoordigers of uitvoerders.

6.4.

Aanspraken op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid en uit een overgenomen garantie

worden hierdoor niet aangetast.

7. Verjaring, termijnen

7.1.

De verjaringstermijn voor aanspraken en rechten wegens gebreken van het geleverde product – ongeacht op

welke rechtsgrond – bedraagt een jaar vanaf het moment van overdracht van de levering aan de besteller.

7.2.

Dit geldt echter niet in de gevallen als bedoeld in § 438 lid 1 nr. 1 BGB (juridische gebreken bij onroerende

goederen), § 438 lid 1 nr. 2 BGB (bouwwerken, goederen voor bouwwerken), § 479 lid 1 BGB

(regresaanspraken van de ondernemer) of § 634 a lid 1 nr. 2 BGB (bouwwerken of werken, waarvan het

resultaat wordt bepaald door diensten met betrekking tot de planning of controle ervan). Voor deze gevallen

geldt de wettelijke verjaringstermijn van drie jaar.

7.3.

De verjaringstermijnen als genoemd onder 7.1. gelden met inachtneming van de volgende bepalingen:

a)

De verjaringstermijnen gelden over het algemeen niet in geval van opzet of arglistig verzwijgen van een gebrek

of voor zover wij een garantie voor de aard en kwaliteit van het voorwerp van levering hebben overgenomen.

b)

Bovendien gelden de verjaringstermijnen voor schadevergoedingsaanspraken niet in geval van een grof

nalatige of opzettelijke tekortkoming in de nakoming door ons of door een van onze wettelijke

vertegenwoordigers of uitvoerders, in geval van een – niet uit de levering van een gebrekkige zaak dan wel

gebrekkige prestatie – verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door ons, door een van

onze wettelijke vertegenwoordigers of uitvoerders, in geval van een door ons, door een van onze wettelijke

vertegenwoordigers of uitvoerders verwijtbaar veroorzaakte schending van leven, lichaam of gezondheid, of bij

aanspraken op grond van de wet inzake productaansprakelijkheid. In deze gevallen gelden de wettelijke

verjaringstermijnen.

7.4.

Bij alle aanspraken begint de verjaringstermijn op het moment van aflevering.

7.5.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de wettelijke bepalingen ten aanzien van het begin van

de verjaring, de stuiting, de wijziging en de nieuwe regeling van termijnen onverminderd van kracht.

7.6.

Bij vorenstaande bepalingen is er geen sprake van een wijziging van de bewijslast ten nadele van de

opdrachtgever.

8. Eigendomsrechten, gereedschap, modellen en tekeningen

8.1.

Indien de fabricage van de producten plaatsvindt volgens tekeningen of andere gegevens van de besteller, is

deze verantwoordelijk voor de juistheid en het voorkomen van de schending van eigendomsrechten van

derden. De besteller zal ons vrijwaren van alle aanspraken van de bezitter van eigendomsrechten.

8.2.

Gereedschap, modellen, mallen en uitrusting die voor het bestelde product nodig zijn, kunnen geheel of naar

evenredigheid door ons in rekening worden gebracht. Zij blijven ons eigendom, ook wanneer wij deze in

opdracht van de besteller hebben vervaardigd en/of de besteller deze geheel of ten dele betaalt. Wanneer zij

overeenkomstig speciale instructies van de besteller zijn vervaardigd, worden zij uitsluitend voor leveringen

aan de besteller gebruikt, zo lang deze aan zijn inontvangstnemings- en betalingsverplichting voldoet en de

zakelijke relatie voortduurt.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1.

Het voorwerp van levering blijft ons eigendom, totdat alle aanspraken zijn nagekomen die ons jegens de

opdrachtgever op grond van de zakelijke relatie toekomen.

9.2.

Het is de besteller toegestaan om het geleverde product op de gebruikelijke wijze te verwerken en te

verkopen. Deze bevoegdheid eindigt, wanneer de besteller in gebreke is met zijn betalingen, zijn betalingen

staakt of in staat van faillissement wordt verklaard. Het onder eigendomsvoorbehoud geleverde product kan

alleen onder eigendomsvoorbehoud door hem worden vervreemd en hij is verplicht ervoor te zorgen dat de

vorderingen die voortvloeien uit deze vervreemding op ons overgaan. Onder vervreemding valt ook het gebruik

van het onder eigendomsvoorbehoud geleverde product ter nakoming van overeenkomsten tot aanneming of

levering van werk. Hij is niet gerechtigd om op andere wijze over het onder eigendomsvoorbehoud geleverde

product te beschikken, in het bijzonder door verpanding of overdracht ter zekerheid. Cessie van een vordering

die voortvloeit uit het doorgeven van het door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde product is niet

toegestaan, tenzij het een cessie bij wege van een zakelijke factoring betreft, die aan ons wordt bekend

gemaakt, waarbij de opbrengst van de factoring de waarde van onze ter zekerheid gedekte vordering

overstijgt. Op het moment van bijschrijving van de opbrengst van de factoring wordt onze vordering direct

opeisbaar.

9.3.

Indien het geleverde of nieuwe product door de besteller wordt verbonden met een grondstuk, cedeert hij aan

ons tevens de vordering die hem toekomt als vergoeding voor deze verbinding, en wel ter hoogte van de

gefactureerde prijs van het geleverde product. Dit behoeft geen afzonderlijke verklaring.

9.4.

Tot wederopzegging is de besteller bevoegd tot het innen van de aan ons gecedeerde vordering. De besteller

zal de voor de gecedeerde vordering gedane betalingen tot de hoogte van de gedekte vordering onverwijld aan

ons doorsturen. In geval van een gerechtvaardigd belang, in het bijzonder bij achterstallige betalingen, staking

van betalingen, faillietverklaring, wisselprotesten of gegronde aanwijzingen voor een te grote schuldenlast of

dreigende insolventie van de besteller, hebben wij het recht om de bevoegdheid tot inning van de besteller te

herroepen. Bovendien zijn wij gerechtigd om na een voorafgaande waarschuwing en onder naleving van een

redelijke termijn, de cessie tot zekerheid openbaar te maken, de gecedeerde vorderingen uit te winnen en te

verlangen dat de besteller de cessie tot zekerheid jegens zijn afnemers kenbaar maakt.

9.5.

Opdat wij ons gerechtvaardigd belang aannemelijk kunnen maken en onze rechten jegens de afnemer kunnen

inroepen, dient de besteller alle benodigde informatie aan ons te verschaffen en de noodzakelijke bescheiden

te overhandigen.

9.6.

Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud is een verpanding of overdracht ter zekerheid door de

opdrachtgever niet toegestaan. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer onverwijld in kennis te stellen van

verpandingen, inbeslagneming dan wel andere maatregelen of ingrepen van derden. Het vervreemden van het

geleverde of nieuwe product geschiedt alleen op de gebruikelijke wijze en onder de voorwaarde dat de

betaling van tegenwaarde van het geleverde product aan ons plaatsvindt. Overstijgt de waarde van de

bestaande zekerheden de vorderingen ter zekerheid met meer dan 15%, zijn wij op verzoek van de besteller in

zoverre verplicht tot het vrijgeven van zekerheden naar onze keuze met inachtneming van de belangen van de

koper. Als waarde van de zekerheden geldt de factuurwaarde, waartegen de besteller de goederen bij ons

heeft gekocht.

9.7.

Op grond van het eigendomsvoorbehoud hebben wij het recht om teruggave van het geleverde product te

vorderen, nadat wij van de overeenkomst zijn teruggetreden. Hetzelfde geldt ingeval de besteller zijn

betalingen heeft gestaakt of in staat van faillissement is verklaard. Alle kosten die ontstaan door een

gerechtvaardigde terugname van het geleverde product draagt de besteller. Wij zijn gerechtigd om het

teruggenomen geleverde product onderhands uit te winnen.

10. Plaats van nakoming en bevoegde rechter, toepasselijk recht

10.1.

Plaats van nakoming is onze vestiging in Solingen.

10.2.

Bevoegd tot kennisneming van de geschillen die voortvloeien uit deze contractuele verhouding is de rechter in

de plaats van vestiging van onze onderneming.

10.3.

Op al onze leveringen en diensten is Duits recht van toepassing, met uitzondering van het VN-kooprecht.

Hetzelfde geldt, wanneer de besteller is gevestigd in het buitenland.

Solingen, November 2016

© Webdesign • Knoche Werbung GmbH • vCard